اداره کل امور ورزشی

صفحات مرتبط

  • - اداره امور ورزشی

اداره امور ورزشی

رئیس اداره امور ورزشی :

محمد حسین صادقی

کارشناس ارشد مدیریت ورزشی

تلفن : 31321593

کارشناس امور ورزشی برادران :

عباس نازلی

تلفن : 

کارشناس امور ورزشی خواهران:

خانم وزیری

تلفن :