اداره کل امور ورزشی

اداره امور ورزشی

رئیس امور ورزشی: آقای محمد حسین صادقی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی

داخلی ۱۲۶۱

کارشناس امور ورزشی برادران: آقای سید غلامرضا میرتاج الدینی

داخلی: ۱۲۵۹

کارشناس امور ورزشی خواهران: خانم معصومه گنجعلیخان حاکمی

داخلی: ۱۲۵۹

 

سالن ورزشی شماره ۱