اداره کل امور ورزشی

صفحات مرتبط

  • - اداره امور ورزشی

اداره امور ورزشی

رئیس امور ورزشی: آقای علی اکبر ثابتی پورکرمانی

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی

داخلی ۱۲۶۱

کارشناس امور ورزشی برادران: عباس نازلی

داخلی: ۱۲۵۹

کارشناس امور ورزشی خواهران: خانم وزیری

داخلی: ۱۲۵۹

 

سالن ورزشی شماره ۱