اداره کل امور ورزشی

برنامه زمانبندی تمرین رشته های ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان در نیمسال اول ۹۷ -۹۶

تعداد بازدید:۹۳۹
زیر نظر مربیان مجرب در مجموعه ورزشی دانشگاه برگزار می گردد.
برنامه زمانبندی تمرین رشته های ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان در نیمسال اول ۹۷ -۹۶

نظر شما :