اداره کل امور ورزشی

فرم دریافت اطلاعات ورزشی

امور ورزشی دانشگاه در نظر دارد میزان علاقه مندی دانشگاهیان را جهت فعالیت در رشته های مختلف ورزشی مورد سنجش قرار دهد. تا نسبت به تهیه امکانات ، برگزاری فعالیت های ورزشی، برگزاری دوره های آموزشی و ارتقاء سطح علمی و عملی مخاطبین دانشگاه در حوزه ورزش اقدام نماید.

نکات ضروری :

* لینک بایستی با مرورگر کروم یا موزیلا باز شود.

** اعداد بایستی با صفحه کلید انگلیسی وارد شود.

فرم اطلاعات علاقه مندی و مهارت در رشته های ورزشی
 • 0
 • مشخصات متقاضی
  1
 • نام*
  2
 • نام خانوادگی*
  3
 • جنسیت*
  مرد
  زن
  4
 • کدملی*
  5
 • تاریخ تولد*
  6
 • شماره همراه*با صفر وارد کنید
  7
 • وضعیت تاهل*
  مجرد
  متاهل
  8
 • شماره تلفن ثابت*با کدشهر و صفر وارد کنید
  9
 • ارتباط با دانشگاه*
  دانشجو
  هیات علمی
  کارمند
  مدرس حق التدریس
  10
 • شماره دانشجویی*در صورتیکه دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان هستید
  11
 • لطفا اولویت های انتخابی خود در رشته های ورزشی که مهارت دارید مشخص نمائید:
  12
 • اولویت اول تخصصی*
  13
 • اولویت دوم تخصصی*
  14
 • اولویت سوم تخصصی*
  15
 • سایر رشته های تخصصی*
  16
 • سابقه فعالیت حرفه ای در ورزش*
  مربی
  بازیکن
  مربی/بازیکن
  17
 • توضیحات سابقه فعالیت حرفه ای در ورزش و مقام های کسب شده*در صورتیکه مقام، مربی گری و یا سابقه ورزشی دارید توضیح دهید.
  18
 • لطفاً اولویت علاقه مندی خود را در رشته های همگانی مشخص نمائید:
  19
 • اولویت اول همگانی*
  20
 • اولویت دوم همگانی*
  21
 • اولویت سوم همگانی*
  22
 • سایر رشته های همگانی*
  23