رئیس امور ورزشی : آقای محمد حسین صادقی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد تربیت بدنی گرایش مدیریت ورزشی

داخلی 1261

کارشناس امور ورزشی برادران : آقای سید غلامرضا میرتاج الدینی

داخلی :  1259

کارشناس امور ورزشی خواهران : خانم نعیمه محسنی زاده

داخلی :  1259

 

سالن ورزشی شماره 1

نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :