اداره کل امور ورزشی

برگزاری مسابقات تنیس روی میز و بدمینتون اساتید وکارمندان دانشگاه

۰۹ آبان ۱۳۹۵ ۹
برگزاری مسابقات تنیس روی میز و بدمینتون اساتید وکارمندان دانشگاه01
برگزاری مسابقات تنیس روی میز و بدمینتون اساتید وکارمندان دانشگاه02
برگزاری مسابقات تنیس روی میز و بدمینتون اساتید وکارمندان دانشگاه03
برگزاری مسابقات تنیس روی میز و بدمینتون اساتید وکارمندان دانشگاه04
برگزاری مسابقات تنیس روی میز و بدمینتون اساتید وکارمندان دانشگاه05
برگزاری مسابقات تنیس روی میز و بدمینتون اساتید وکارمندان دانشگاه06
برگزاری مسابقات تنیس روی میز و بدمینتون اساتید وکارمندان دانشگاه07
برگزاری مسابقات تنیس روی میز و بدمینتون اساتید وکارمندان دانشگاه08
برگزاری مسابقات تنیس روی میز و بدمینتون اساتید وکارمندان دانشگاه09