اداره کل امور ورزشی

صعود گروه کوهنوردی همکاران به کوه بازرگان

۱۷ مهر ۱۳۹۵ ۱۰
صعود گروه کوهنوردی همکاران به کوه بازرگان- 1
صعود گروه کوهنوردی همکاران به کوه بازرگان- 2
صعود گروه کوهنوردی همکاران به کوه بازرگان- 3
صعود گروه کوهنوردی همکاران به کوه بازرگان- 4
صعود گروه کوهنوردی همکاران به کوه بازرگان- 5
صعود گروه کوهنوردی همکاران به کوه بازرگان- 6
صعود گروه کوهنوردی همکاران به کوه بازرگان- 7
صعود گروه کوهنوردی همکاران به کوه بازرگان- 8
صعود گروه کوهنوردی همکاران به کوه بازرگان- 9
صعود گروه کوهنوردی همکاران به کوه بازرگان- 10