اداره کل امور ورزشی

برگزای مسابقات بسکتبال درون واحدی کارکنان

۲۰ شهریور ۱۳۹۵ ۷
برگزای مسابقات بسکتبال درون واحدی کارکنان01
برگزای مسابقات بسکتبال درون واحدی کارکنان02
برگزای مسابقات بسکتبال درون واحدی کارکنان03
برگزای مسابقات بسکتبال درون واحدی کارکنان04
برگزای مسابقات بسکتبال درون واحدی کارکنان05
برگزای مسابقات بسکتبال درون واحدی کارکنان06
برگزای مسابقات بسکتبال درون واحدی کارکنان07