اداره کل امور ورزشی

کسب مقام سومی تیم فوتسال کارکنان در مسابقات استانی در سیرجان -اردیبهشت 95

۰۳ خرداد ۱۳۹۵ ۸
کسب مقام سومی تیم فوتسال کارکنان در مسابقات استانی در سیرجان -اردیبهشت 95-1
کسب مقام سومی تیم فوتسال کارکنان در مسابقات استانی در سیرجان -اردیبهشت 95-2
کسب مقام سومی تیم فوتسال کارکنان در مسابقات استانی در سیرجان -اردیبهشت 95-3
کسب مقام سومی تیم فوتسال کارکنان در مسابقات استانی در سیرجان -اردیبهشت 95-4
کسب مقام سومی تیم فوتسال کارکنان در مسابقات استانی در سیرجان -اردیبهشت 95-5
کسب مقام سومی تیم فوتسال کارکنان در مسابقات استانی در سیرجان -اردیبهشت 95-6
کسب مقام سومی تیم فوتسال کارکنان در مسابقات استانی در سیرجان -اردیبهشت 95-7
کسب مقام سومی تیم فوتسال کارکنان در مسابقات استانی در سیرجان -اردیبهشت 95-8