اداره کل امور ورزشی

همایش تپه نوردی خواهران دانشجویان پاییز ٩٤ در کوهپایه

۲۲ آبان ۱۳۹۴ ۶
همایش تپه نوردی خواهران دانشجویان پاییز ٩٤ در کوهپایه2
همایش تپه نوردی خواهران دانشجویان پاییز ٩٤ در کوهپایه1
همایش تپه نوردی خواهران دانشجویان پاییز ٩٤ در کوهپایه3
همایش تپه نوردی خواهران دانشجویان پاییز ٩٤ در کوهپایه4
همایش تپه نوردی خواهران دانشجویان پاییز ٩٤ در کوهپایه5
همایش تپه نوردی خواهران دانشجویان پاییز ٩٤ در کوهپایه6