اداره کل امور ورزشی

مجموعه ورزشی استخر دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

۳۱ شهریور ۱۳۹۴ ۸
استخرهاي اصلي
سوناي خشك
جكوزي
سوناي خشك
لابي استخر
مجموعه ورزشی استخر دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
سونای بخار
رختکن