اداره کل امور ورزشی

تقویم مسابقات ورزشی استانی :

http://iauk.ac.ir/Files/32/Board/Taghvim95.docx

برنامه استفاده از اماکن ورزشی دانشگاه ویژه اساتید و کارمندان(زیر نظر مربی)

پیاده روی روزهای چهارشنبه در سطح دانشگاه از ساعت 15/7 صبح سردرب اصلی دانشگاه
  رشته ورزشی  روزهای  ساعت  مکان
1  والیبال برادران  شنبه- دوشنبه  30/15الی30/17  سالن ورزشی شماره یک
2  فوتسال برادران  شنبه- دوشنبه  30/15الی30/17  سالن ورزشی شماره یک
3  تنیس روی میز برادران  شنبه- دوشنبه  30/15الی30/17  سالن تنیس
4  والیبال خواهران   یکشنبه-سه شنبه  30/15الی30/17  سالن ورزشی شماره دو
5  تنیس روی میز خواهران  یکشنبه-سه شنبه  30/15الی30/17  سالن ورزشی شماره دو
6  شطرنج   یکشنبه-سه شنبه  30/15الی30/17  سالن شطرنج
7  شنا(برادران کارکنان)  یکشنبه-سه شنبه  30/15الی17  استخر
8  شنا(برادران اساتید)  یکشنبه-سه شنبه  30/17الی19  استخر
9  شنا(خواهران کارکنان)  شنبه-دو شنبه  30/15الی17  استخر
10  شنا(خواهران اساتید)  شنبه-دو شنبه  30/13الی15  استخر
11  بدنسازی برادران  شنبه الی چهارشنبه  30/15 الی 30/17  سالن بدنسازی