اداره کل امور ورزشی

قابل توجه کارکنان (کارمندان و هیات علمی) دانشگاه

بدینوسیله به اطلاع رسانده می شود که بر اساس قرارداد منعقده با بهره بردار استخر از ساعت ۲۰:۳۰ به بعد استخر در اختیار مستاجر برای اجاره استخر به ارگانها و سازمانها می باشد
طبق هماهنگی انجام شده کارکنان محترم نیز می توانند در ماه مبارک رمضان از این سانس آزاد بصورتت رایگان بر اساس برنامه زیر استفاده کنند.

یکشنبه: ۲۰:۳۰ الی ۲۲ هیات علمی (آقایان)
دوشنبه: ۲۰:۳۰ الی ۲۲ کارمندان و هیات علمی (بانوان)
سه شنبه: ۲۰:۳۰ الی ۲۲ کارمندان (آقایان)

یادآوری می شود هزینه ورودی همراه مانند سابق می باشد. ضمناً ارائه کارت استخر برای خود و همراهان الزامی است. لطفاً جهت تهیه کارت به اداره کل امور ورزشی واقع در سالن ورزشی شماره ۱ مراجعه فرمائید.